Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.

- Krzyczpudło

Autor Wątek: Statut Stowarzyszenia Animatsuri  (Przeczytany 3234 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Guile

  • Naczelny Zbol
  • Administrator
  • *****
  • Wiadomości: 9010
  • Płeć: Mężczyzna
  • Prezes Zarządu
    • Zobacz profil
Statut Stowarzyszenia Animatsuri
« dnia: Lipiec 07, 2009, 10:45:09 »
Statut Stowarzyszenia Entuzjastów Japońskiej Kultury Popularnej „Animatsuri”

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Entuzjastów Japońskiej Kultury Popularnej "Animatsuri" (nazwa skrócona: Stowarzyszenie „Animatsuri”); w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
§ 2. Stowarzyszenie jest zawiązane dla:
1. organizowania imprez kulturalnych dla wielbicieli japońskiej kultury popularnej, gier
fabularnych oraz innych imprez kulturalnych w tym także warsztatów i plenerów
2. propagowania twórczości nieprofesjonalnej w zakresie przewidzianym przez Statut Stowarzyszenia
3. wspierania organizacyjnego i rzeczowego osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania z taką twórczością związane, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
4. promowanie kultury japońskiej, fantastyki, fantastyki naukowej i gier fabularnych.
§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa. Terenem działań jest Rzeczypospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.
§ 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) z późniejszymi zmianami oraz na podstawie niniejszego Statutu.
§ 5. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logotypu. Wzór pieczęci i logotypu ustala Zarząd Stowarzyszenia.
§ 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
§ 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków.

Rozdział 2. Cele i środki działania Stowarzyszenia

§ 8. Celami Stowarzyszenia są:
1. promowanie kultury japońskiej
2. popieranie działań przyczyniających się do upowszechniania zainteresowań związanych z kulturą japońską
3. działanie na rzecz rozwoju twórczości nieprofesjonalnej związanej z kulturą japońską, fantastyką, fantastyką naukową i grami fabularnymi
4. pomoc w organizacji imprez kulturalnych o tematyce związanej z kulturą japońską, fantastyką, fantastyką naukową i grami fabularnymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
§ 9. Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:
1. organizowanie imprez kulturalnych w tym przede wszystkim konwentów
2. organizowanie spotkań tematycznych
3. umożliwianie artystom nieprofesjonalnym udziału we wszelkich formach rozwoju artystycznego
4. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania
§ 10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach podanych w ustawie „Prawo o stowarzyszeniach”.

Rozdział 3. Prawa i obowiązki członków

§ 12. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§ 13. Stowarzyszenie posiada członków:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§ 14. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską.
§ 15. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
§ 16. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 17. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
§ 18. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
§ 19. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek conajmniej połowy członków Stowarzyszenia.
§ 20. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
2. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia do realizacji celów statutowych
3. udziału w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia
§ 21. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
3. regularnego opłacania składek
§ 22. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 23. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 24. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 25. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne
3. wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
• z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia
• z powodu niepłacenia składek za okres conajmniej trzech miesięcy
• z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
§ 26. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia

§ 27. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§ 28. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia ustalana jest na określony czas, lat czterech, przy czym możliwe jest odwołanie wszystkich reprezentantów danej władzy jednocześnie. Władze te wybierane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
§ 29. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności conajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
§ 30. Walne Zgromadzenie Członków:
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, oraz członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym
3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 31. Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków conajmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§ 32. Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, lub na wniosek conajmniej jednej trzeciej ogólnej liczby Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 33. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.
§ 34. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia
2. uchwalanie zmian statutu
3. wybór i odwoływanie Zarządu, lub poszczególnych jego członków
4. udzielanie Zarządowi absolutorium
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu
6. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia
7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady
§ 35. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
§ 36. Zarząd składa się z pięciu członków zarządu
§ 37. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W posiedzeniach tych mogą brać udział zaproszeni goście z głosem doradczym.
§ 38. Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizacja celów Stowarzyszenia
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
3. sporządzanie planów pracy oraz ustanawianie budżetu
4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
8. przyjmowanie i skreślanie członków.
§ 39. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 40. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
§ 41. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, nie będących członkami Zarządu, wybieranymi przez Walne Zgromadzenie Członków.
§ 42. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 43. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.
§ 44. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
1. kontrola bieżącej pracy stowarzyszenia;
2. składanie wniosków w sprawie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu;
3. występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia;
4. dokonywanie na wniosek innych władz stowarzyszenia, bądź grupy co najmniej 20 członków, wykładni Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia.

Rozdział 5. Majątek i fundusze

§ 45. Majątek Stowarzyszenia powstaje
1. ze składek członkowskich
2. z darowizn, spadków, zapisów
3. dochodów z nieruchomości, ruchomości i praw majątkowych będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia
4. dotacji i ofiarności publicznej.
§ 46. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
§ 47. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 48. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu jednocześnie.
§ 49. Do zawarcia umów dotyczących zaciągnięcia przez stowarzyszenie zobowiązań powyżej kwoty 1000 zł konieczna jest zgoda wszystkich członków zarządu (ewentualnie zgoda członków stowarzyszenia wyrażona w drodze uchwały)

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 50. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków ilością dwóch trzecich głosów przy obecności conajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 51. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 52. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach i uchwały Zarządu.